Image of Shahrukh Khan at home.

 
Shahrukh Khan at home.

Image of Shahrukh Khan at home in Mannat in Bandra, Mumbai.

© 2014 Wonderful Mumbai Suffusion theme by Sayontan Sinha