GSB Seva Ganesh Mandal’s Ganesh idol at the G S B Sports Ground was started by Karnataka’s Gowd Saraswat Brahmin community.

GSB Seva Ganesh Mandal’s Ganesh idol at the G S B Sports Ground was started by Karnataka’s Gowd Saraswat Brahmin community.

Close Menu
//