Khambata Lane's "Khetwadicha Raja" has 10 Sheshnag on its head.

Khambata Lane’s “Khetwadicha Raja” has 10 Sheshnag (snakes) on its head. This is one of Mumbai’s best Ganesh Idols at Ganesh Chaturthi 2013.

Close Menu
//